༄༅།།གངས་ཅན་སྐྱེས་མའི་དྲ་བའི་གནས་ཚུལ་རགས་ཙམ་བཀོད་པ།
 
བུད་མེད་ཀྱི་བདེ་ཐང་རྒྱུན་ཤེས་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ།
སྤེལ་དུས། 2013-01-29    ཡོང་ཁུངས་།མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།    རྩོམ་པ་པོ། སྒྲོལ་མས་བསྒྲིགས།

 

བུད་མེད་ཀྱི་བདེ་ཐང་རྒྱུན་ཤེས་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ།

        ཉེ་ལམ། ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ནད་འགོག་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་མ་དངུལ་བཏོན་པ་དང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ནད་འགོག་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་། ཡིག་སྒྱུར། པར་འདེད་བཅས་བྱས་པའི་བོད་རྒྱ་སྐད་གཉིས་ཀྱིབུད་མེད་ཀྱི་བདེ་ཐང་རྒྱུན་ཤེསཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་པར་དུ་བསྐྲུན། འདི་ནི་མཚོ་ལྷོའི་བོད་ཁུལ་གྱི་བུད་མེད་རྣམས་འཕྲོད་བསྟེན་རྒྱུན་ཤེས་ལ་རྒྱུས་མི་མངའ་བའི་གནད་དོན་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ལ། རྒྱུས་ལོན་པ་ལྟར་ན་དཔེ་དེབ་འདི་མིག་སྔར་བསྟུད་མར་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་གྲོང་སྡེ་སོ་སོར་བཀྲམ་ཡོད་པ་རེད།

 
 
 
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། དཔལ་མོ།
Copyright @ China Tibet Online
འདིར་བཀོད་པའི་ཡིག་རིགས་དང་པར་རིས་རྣམས་ཀྱི་པར་དབང་བོད་ལྗོངས་ཆ་འཕྲིན་ལྟེ་གནས་ལ་དབང་བས་
ཕན་ཚུན་དབང་བཅོལ་དང་གྲོས་མོལ་མ་བྱས་གོང་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་མི་ཆོག་པ་དགོངས་འཇགས་ཞུའོ།།

E-Mail:Tict@tibet.cn
ཁ་པར།:8610-58336060