སློབ་གསོ།         སྐད་ཡིག         རྩོམ་རིག        ཆོས་ལུགས།        སྒྱུ་རྩལ།        གསོ་རིག        དམངས་སྲོལ།        དཔེ་དེབ།         སྒྲ་བརྙན།        པར་མཛོད།         གློག་རྡུལ་དུས་དེབ།         དྲི་བ་འདོན་ས།       
 
 
༄༅།། ཕུང་པོ་ཞུགས་འབུལ།
སྤེལ་དུས། 2009-05-18   ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་རླུང་འཕྲིན།   རྩོམ་པ་པོ།  

 ཞུགས་འབུལ་ཏེ་མེ་ལ་སྲེག་པ་ནི།    ཕུང་པོ་མེར་སྲེག་གཏོང་བའི་སྲོལ་དེ་ཡང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་དར་རྒྱས་བྱུང་རྗེས་དར་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་གནའ་དུས་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་མ་ཡིན།   དེ་ཡང་བླ་མའམ་དགེ་བཤེས་ལྟ་བུ་ཕལ་ཆེར་ནི་ཞུགས་འབུལ་ཞུས་ཏེ་པུར་ཐལ་ལ་གསེར་དངུལ་གྱི་གདུང་རྟེན་གཞེངས་ཏེ་དགོན་པའམ་གཙུག་ལག་ཁང་དག་ཏུ་དད་རྟེན་དུ་ཞུགས་སུ་གསོལ་བ་དང།   གཞན་ཡང་སྐབས་རེ་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པ་འགའ་ཞིག་ཀྱང་རྩིས་འབྲས་ལས་ཞུགས་འབུལ་བྱེད་དགོས་པ་ཐོན་ཏེ་ཞུགས་འབུལ་བྱེད་པ་ཡིན་ཅིང།    དེ་ལྟར་ཞུགས་འབུལ་བྱས་ཚེ་པུར་ཐལ་རྣམས་ཚ་བཏབ་སྟེ་མཆོད་རྟེན་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་འཇོག་གི་ཡོད།

 
འབྲེལ་ཡོད་ནང་དོན།
 
 
Copyright @ China Tibet Online
འདིར་འཁོད་ཡིག་རིགས་དང་པར་རིས་རྣམས་ཀྱི་པར་དབང་ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བར་དབང་བས་དབང་བཅོལ་ཆོག་མཆན་མེད་པར་སྤྱོད་མི་ཆོག
E-Mail:2083958102@qq.com
ཁ་པར།:010-58336070