སློབ་གསོ།         སྐད་ཡིག         རྩོམ་རིག        ཆོས་ལུགས།        སྒྱུ་རྩལ།        གསོ་རིག        དམངས་སྲོལ།        དཔེ་དེབ།         སྒྲ་བརྙན།        པར་མཛོད།         གློག་རྡུལ་དུས་དེབ།         དྲི་བ་འདོན་ས།       
 
 
སི་ཕེན་གྱི་གླང་རྒྱུག་དུས་ཆེན་འགོ་བཙུགས་པ་དང་། མི་གླང་བདའ་རེས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཛ་དྲག་ཆེ།
སྤེལ་དུས། 2015-07-08   ཡོང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ།   རྩོམ་པ་པོ།  ཀླུ་འབུམ།

ཡུལ་དེའི་ཟླ ༧ ཚེས ༧ ཉིན། སི་ཕེན་གྱི་ཕན་ཕུ་ལོ་ནཱ། ཧྲིན་ཧྥེར་སྨིན་དུས་ཆེན་དུ་གླང་རྒྱུག་རིམ་པ་དང་པོ་འགོ་བཙུགས། ཧྲིན་ཧྥེར་སྨིན་དུས་ཆེན་ནི་ལོ་རེའི་ཟླ ༧ ཚེས ༦ ནས་ཚེས ༡༤ བར་དུ་སྤེལ་གྱིན་ཡོད་ལ། ཉིན་དེ་དག་རིང་ཉི་མ་རེར་གཏུམ་ཞིང་རྒོད་པའི་བ་གླང་གིས་ཕོ་རྒོད་བརྒྱ་ལས་ལྷག་པའི་རྗེས་དེད་དེ། རྒྱུག་ལམ་རིང་མོ་བརྒྱུད་ནས་གླང་འཛིང་ར་བར་འདུ་ཞིང་། ཡུལ་དངོས་ནི་ཛ་དྲག་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ལྟད་མོ་བའི་བླ་ཡང་འདར་བར་བྱེད།

གཏུམ་ཞིང་རྒོད་པའི་བ་གླང་གིས་ཕོ་རྒོད་བརྒྱ་ལས་ལྷག་པའི་རྗེས་དེད་དེ། རྒྱུག་ལམ་རིང་མོ་བརྒྱུད་ནས་གླང་འཛིང་ར་བར་འདུ་ཞིང་། ཡུལ་དངོས་ནི་ཛ་དྲག་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ལྟད་མོ་བའི་བླ་ཡང་འདར་བར་བྱེད།

གཏུམ་ཞིང་རྒོད་པའི་བ་གླང་གིས་ཕོ་རྒོད་བརྒྱ་ལས་ལྷག་པའི་རྗེས་དེད་དེ། རྒྱུག་ལམ་རིང་མོ་བརྒྱུད་ནས་གླང་འཛིང་ར་བར་འདུ་ཞིང་། ཡུལ་དངོས་ནི་ཛ་དྲག་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ལྟད་མོ་བའི་བླ་ཡང་འདར་བར་བྱེད།

གཏུམ་ཞིང་རྒོད་པའི་བ་གླང་གིས་ཕོ་རྒོད་བརྒྱ་ལས་ལྷག་པའི་རྗེས་དེད་དེ། རྒྱུག་ལམ་རིང་མོ་བརྒྱུད་ནས་གླང་འཛིང་ར་བར་འདུ་ཞིང་། ཡུལ་དངོས་ནི་ཛ་དྲག་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ལྟད་མོ་བའི་བླ་ཡང་འདར་བར་བྱེད།

གཏུམ་ཞིང་རྒོད་པའི་བ་གླང་གིས་ཕོ་རྒོད་བརྒྱ་ལས་ལྷག་པའི་རྗེས་དེད་དེ། རྒྱུག་ལམ་རིང་མོ་བརྒྱུད་ནས་གླང་འཛིང་ར་བར་འདུ་ཞིང་། ཡུལ་དངོས་ནི་ཛ་དྲག་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ལྟད་མོ་བའི་བླ་ཡང་འདར་བར་བྱེད།

གཏུམ་ཞིང་རྒོད་པའི་བ་གླང་གིས་ཕོ་རྒོད་བརྒྱ་ལས་ལྷག་པའི་རྗེས་དེད་དེ། རྒྱུག་ལམ་རིང་མོ་བརྒྱུད་ནས་གླང་འཛིང་ར་བར་འདུ་ཞིང་། ཡུལ་དངོས་ནི་ཛ་དྲག་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ལྟད་མོ་བའི་བླ་ཡང་འདར་བར་བྱེད།

གཏུམ་ཞིང་རྒོད་པའི་བ་གླང་གིས་ཕོ་རྒོད་བརྒྱ་ལས་ལྷག་པའི་རྗེས་དེད་དེ། རྒྱུག་ལམ་རིང་མོ་བརྒྱུད་ནས་གླང་འཛིང་ར་བར་འདུ་ཞིང་། ཡུལ་དངོས་ནི་ཛ་དྲག་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ལྟད་མོ་བའི་བླ་ཡང་འདར་བར་བྱེད།

གཏུམ་ཞིང་རྒོད་པའི་བ་གླང་གིས་ཕོ་རྒོད་བརྒྱ་ལས་ལྷག་པའི་རྗེས་དེད་དེ། རྒྱུག་ལམ་རིང་མོ་བརྒྱུད་ནས་གླང་འཛིང་ར་བར་འདུ་ཞིང་། ཡུལ་དངོས་ནི་ཛ་དྲག་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ལྟད་མོ་བའི་བླ་ཡང་འདར་བར་བྱེད།

གཏུམ་ཞིང་རྒོད་པའི་བ་གླང་གིས་ཕོ་རྒོད་བརྒྱ་ལས་ལྷག་པའི་རྗེས་དེད་དེ། རྒྱུག་ལམ་རིང་མོ་བརྒྱུད་ནས་གླང་འཛིང་ར་བར་འདུ་ཞིང་། ཡུལ་དངོས་ནི་ཛ་དྲག་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ལྟད་མོ་བའི་བླ་ཡང་འདར་བར་བྱེད།

གཏུམ་ཞིང་རྒོད་པའི་བ་གླང་གིས་ཕོ་རྒོད་བརྒྱ་ལས་ལྷག་པའི་རྗེས་དེད་དེ། རྒྱུག་ལམ་རིང་མོ་བརྒྱུད་ནས་གླང་འཛིང་ར་བར་འདུ་ཞིང་། ཡུལ་དངོས་ནི་ཛ་དྲག་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ལྟད་མོ་བའི་བླ་ཡང་འདར་བར་བྱེད།

 
འབྲེལ་ཡོད་ནང་དོན།
 
 
Copyright @ China Tibet Online
འདིར་འཁོད་ཡིག་རིགས་དང་པར་རིས་རྣམས་ཀྱི་པར་དབང་ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བར་དབང་བས་དབང་བཅོལ་ཆོག་མཆན་མེད་པར་སྤྱོད་མི་ཆོག
E-Mail:2083958102@qq.com
ཁ་པར།:010-58336070