སློབ་གསོ།         སྐད་ཡིག         རྩོམ་རིག        ཆོས་ལུགས།        སྒྱུ་རྩལ།        གསོ་རིག        དམངས་སྲོལ།        དཔེ་དེབ།         སྒྲ་བརྙན།        པར་མཛོད།         གློག་རྡུལ་དུས་དེབ།         དྲི་བ་འདོན་ས།       
 
 
"502"ཀྱི་སྤྱིན་ཆུ་ལག་པར་འབྱར་ན་ཇི་ལྟར་བྱེད།
སྤེལ་དུས། 2017-12-07   ཡོང་ཁུངས། མི་དམངས་དྲ་བ།   རྩོམ་པ་པོ།  མཁའ་འགྲོ།
1.འདག་ཁུས་བཀྲུ་དགོས། 
“502”ཀྱི་སྤྱིན་ཆུས་ལག་པ་འབྱར་ཚེ་ཤུགས་གང་ཡོད་ཀྱིས་ལག་པ་ཁ་ཕྲལ་རྒྱུ་མེད་པར་ཡི་ཙི་བླུགས་པའི་ཆུ་དྲོད་འཇམ་ནང་ལག་པ་སྦངས་དགོས་པ་དང་། དུས་ཚོད་ཡུད་ཙམ་སོང་མཚམས་ལག་པའི་མཛུབ་མོ་ག་ལེར་ཁ་ཕྲལ་ན་འགྲིག
2.སེན་མོ་འཁྲུ་བྱེད་ཀྱི་ཆུས་བཀྲུ་དགོས།
“502”ཀྱི་སྤྱིན་ཆུས་ལག་པ་ཤུགས་ཆེན་པོ་འབྱར་ཚེ་སེན་མོ་འཁྲུ་བྱེད་ཆུ་ལག་པ་འབྱར་སའི་ཐོག་བྱུགས་ནས་འབྱར་ཆུ་མ་འཐིམས་བར་དུ་བྱུག་དགོས། 
3.འཕྲུལ་སྣུམ་གྱིས་བཀྲུ་དགོས།
“502”ཀྱི་སྤྱིན་ཆུས་ལག་པ་ཤུགས་ཆེན་པོ་འབྱར་ཚེ་སེན་མོ་འཁྲུ་བྱེད་ཀྱི་ཆུ་མེད་ཚེ་འཕྲུལ་སྣུམ་གྱིས་ཚབ་བྱས་ན་འགྲིག
4.གཟུགས་པོ་འཁྲུ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་ཙིས་བཀྲུ་དགོས། 
“502”ཀྱི་སྤྱིན་ཆུས་ལག་པ་འབྱར་ཚེ་ཆུ་དྲོད་འཇམ་ཞིག་ནང་ལག་པ་སྦངས་དགོས་པ་དང་དེ་རྗེས་གཟུགས་པོ་འཁྲུ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་ཙིས་འཁྲུད་ན་སྤྱིན་ཆུ་གཙང་མ་དག་ཐུབ། 
 
འབྲེལ་ཡོད་ནང་དོན།
 
 
Copyright @ China Tibet Online
འདིར་འཁོད་ཡིག་རིགས་དང་པར་རིས་རྣམས་ཀྱི་པར་དབང་ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བར་དབང་བས་དབང་བཅོལ་ཆོག་མཆན་མེད་པར་སྤྱོད་མི་ཆོག
E-Mail:zangwenbu@126.com
ཁ་པར།:010-58336716