ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གཞུང་དོན་ཐིང་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གཞུང་དོན་ཐིང་གིས། 《གྲོང་གསེབ་བཅོས་སྐྱོང་ལ་ཤུགས་སྣོན་དང་ལེགས་སུ་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་མཛུབ་ཁྲིད་བསམ་འཆར》བཀྲམ་པ། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཅིན་ཀྲེང་ཨེན་དང་གྲོས་མོལ་གནང་བ། ཞི་ཅིན་ཕིང་ཅིན་ཀྲེང་ཨེན་གྱིས་བཤམས་པའི་དགའ་བསུ་ཞུ་བའི་གསོལ་སྟོན་ལ་ཕེབས་པ། ལི་ཁེ་ཆང་གིས་ཨོ་སི་ཁྲུ་རི་ཡའི་ཙུང་ལི་ཁུའུ་ཨར་ཚི་དང་གྲོས་མོལ་མཛད། པདྨ་ཚེ་བརྟན་དང་ཁོའི《ལག་དམར》ཅེས་པའི་གློག་བརྙན་དེ་རྒྱལ་ཡོངས་ནས་དངོས་སུ་བསྟན། འཛམ་གླིང་ཐོག་གི་ས་བབ་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་ཕུག་ལམ་རིང་ཤོས་སུ་རླངས་འཁོར་ཤར་གཏོང་ཐུབ་པ། སྐབས་གཉིས་པའི་རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་ལས་མཐོ་རིམ་གླེང་སྟེགས་ཀྱི་སྒྲོག་སྒོར་དབུ་ཚོགས་འཚོགས་པ་དང་། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་མ་ཟད་ཤིས་ཚིག་གནང་བ། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་དབྱི་ཊ་ལིའི་ཙུང་ལི་ཁུང་ཐེ་དང་མཇལ་འཛོམས་གནང་བ། “རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་སྐོར་གླེང་སྐབས་བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་ཀྱིས་ཅི་ཟེར་རམ། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་དགེ་འདུན་པ་བཅུ་གཉིས་ལ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དགེ་ལུགས་པའི་ཆེས་མཐོའི་མཚན་གནས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཐོབ།
ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ། > སློབ་གསོ། > གསར་ཤོས།

ས་མཐོའི་གང་སར་རྒྱལ་དར་དང་མཉམ་དུ་པར་ལེན་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་གཅེས་ཀྱི་བསམ་པ་མཚོན་པར་བྱས།

སྤེལ་དུས 2019-09-29 ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ། རྩོམ་པ་པོ།
          རང་ལྗོངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མང་ཚོགས་ཚོས་ཀྲུང་གོ་གསར་པ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༧༠ འཁོར་བར་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བའི་ཚ་རླབས་འཕྱུར་མུས་ཡིན་པས།  ཉེ་འཆར་ས་མཐོའི་གང་སར་ང་དང་རྒྱལ་དར་མཉམ་དུ་པར་ལེན་བྱེད་ཞེས་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་ཡོད།  ལས་ཁུངས་དང་ཁེ་ལས་ཁག་གི་ལས་བྱེད་ལས་བཟོ་པ་དང་།  སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ།  མང་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས་རྒྱལ་དར་དང་མཉམ་དུ་པར་ལེན་བྱས་པ་མ་ཟད།  བབ་ཆགས་པའི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དགའ་ཞེན་དང་མེས་རྒྱལ་སྟོབས་འབྱོར་མངའ་ཐང་རྒྱས་པའི་སྨོན་འདུན་བཟང་པོ་ཞུ་ལུགས་མཚོན་པར་བྱས་ཡོརེད།
གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་གམ་པ་རྫོང་བྲག་ནག་གྲོང་ཚོའི་སྐད་གཉིས་བུ་བཅོལ་ཁང་གི་སློབ་མས་རྒྱལ་དར་དང་མཉམ་དུ་པར་ལེན། 
མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ཚོད་ལྟའི་བུ་བཅོལ་ཁང་གི་སློབ་མས་རྒྱལ་དར་དང་མཉམ་དུ་པར་བརྒྱབ། 

ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་འཕྱོངས་རྒྱས་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་པས་རྒྱལ་དར་དང་མཉམ་དུ་པར་ལེན། 

ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་མཚོ་སྣ་རྫོང་སྦྱོར་ར་ཤང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་ལས་བཟོས་རྒྱལ་དར་དང་མཉམ་དུ་པར་བརྒྱབ། 
ནག་ཆུ་གྲོང་ཁྱེར་སོག་རྫོང་དཀར་མེ་ཤང་གྲོང་ཚོ ༡༦ གི་གྲོང་མིས་རྒྱལ་དར་དང་མཉམ་དུ་པར་ལེན། 
ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་མེ་ཏོག་རྫོང་བདེ་ཞིང་གྲོང་ཚོའི་ལས་བྱེད་མང་ཚོགས་ཚོས་རྒྱལ་དར་དང་མཉམ་དུ་པར་བརྒྱབ། 

བོད་ལྗོངས་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་གྱིས་རྒྱལ་དར་དང་མཉམ་དུ་པར་ལེན། 

ཀྲུང་གོ་རྡོ་སྣུམ་ལྷ་ས་ལྕགས་ལམ་གྱི་སྣུམ་མཛོད་ལས་མིས་རྒྱལ་དར་དང་མཉམ་དུ་པར་བརྒྱབ། 

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ལས་བཟོ་ཚོས་རྒྱལ་དར་དང་མཉམ་དུ་པར་ལེན། 

ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲེང་ཀོན་ཆུས་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་ལས་བྱེད་པས་རྒྱལ་དར་དང་མཉམ་དུ་པར་བརྒྱབ།

ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲེང་ཀོན་ཆུས་གྲྭ་བཞི་སྡེ་ཁུལ་གྱི་ལས་བྱེད་པ་དང་མང་ཚོགས་ཚོས་རྒྱལ་དར་དང་མཉམ་དུ་པར་ལེན། 

ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲེང་ཀོན་ཆུས་དོག་སྡེ་ཁྲོམ་གཞུང་དོན་གཅོད་ཁྲུའི་ལས་བྱེད་ལས་བཟོ་པས་རྒྱལ་དར་དང་མཉམ་དུ་པར་བརྒྱབ། 

ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་སྟག་རྩེ་ཆུས་ཞོལ་ཤང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་ལས་བཟོ་པས་རྒྱལ་དར་དང་མཉམ་དུ་པར་ལེན།

ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཡུལ་སྨད་ཤང་གི་སྒྲོལ་དཀར་དང་གཡང་འཛོམས་གཅེན་གཅུང་གཉིས་དང་གྲོང་མིས་རྒྱལ་དར་དང་མཉམ་དུ་པར་བརྒྱབ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། སྣང་རྡོར།