ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གཞུང་དོན་ཐིང་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གཞུང་དོན་ཐིང་གིས། 《གྲོང་གསེབ་བཅོས་སྐྱོང་ལ་ཤུགས་སྣོན་དང་ལེགས་སུ་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་མཛུབ་ཁྲིད་བསམ་འཆར》བཀྲམ་པ། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཅིན་ཀྲེང་ཨེན་དང་གྲོས་མོལ་གནང་བ། ཞི་ཅིན་ཕིང་ཅིན་ཀྲེང་ཨེན་གྱིས་བཤམས་པའི་དགའ་བསུ་ཞུ་བའི་གསོལ་སྟོན་ལ་ཕེབས་པ། ལི་ཁེ་ཆང་གིས་ཨོ་སི་ཁྲུ་རི་ཡའི་ཙུང་ལི་ཁུའུ་ཨར་ཚི་དང་གྲོས་མོལ་མཛད། པདྨ་ཚེ་བརྟན་དང་ཁོའི《ལག་དམར》ཅེས་པའི་གློག་བརྙན་དེ་རྒྱལ་ཡོངས་ནས་དངོས་སུ་བསྟན། འཛམ་གླིང་ཐོག་གི་ས་བབ་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་ཕུག་ལམ་རིང་ཤོས་སུ་རླངས་འཁོར་ཤར་གཏོང་ཐུབ་པ། སྐབས་གཉིས་པའི་རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་ལས་མཐོ་རིམ་གླེང་སྟེགས་ཀྱི་སྒྲོག་སྒོར་དབུ་ཚོགས་འཚོགས་པ་དང་། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་མ་ཟད་ཤིས་ཚིག་གནང་བ། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་དབྱི་ཊ་ལིའི་ཙུང་ལི་ཁུང་ཐེ་དང་མཇལ་འཛོམས་གནང་བ། “རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་སྐོར་གླེང་སྐབས་བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་ཀྱིས་ཅི་ཟེར་རམ། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་དགེ་འདུན་པ་བཅུ་གཉིས་ལ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དགེ་ལུགས་པའི་ཆེས་མཐོའི་མཚན་གནས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཐོབ།
ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ། > གསར་འགྱུར། > བོད་ལྗོངས་གསར་འགྱུར།

བོད་ལྗོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ལ“སྐར་ལྔ་རིམ་པའི་རིག་བརྟེན་ལོང་སྐྱོར་དང་བླངས་ཞབས་འདེགས་ཚོགས་པའི”མཚན་སྙན་ཐོབ་པ།

སྤེལ་དུས 2019-07-12 ཡོང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ། རྩོམ་པ་པོ།
            ཉེ་ཆར་ཀྲུང་གོའི་ལོང་ཡིག་དཔེ་མཛོད་ཁང་གིས་སྤེལ་བའི“སྐར་མ་རིམ་པའི་རིག་བརྟེན་ལོང་སྐྱོར་དང་བླངས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཚོགས་པའི་གཏན་འཁེལ་སྤེལ་རེས་བྱེད་སྒོའི”ཐོག ཀྲུང་གོའི་ལོང་ཡིག་དཔེ་མཛོད་ཁང་དང་ཀྲུང་གོའི་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་མཁན་དང་བླངས་པའི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་ལྗོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང“སྐར་ལྔ་རིམ་པའི་རིག་བརྟེན་ལོང་སྐྱོར་དང་བླངས་ཞབས་ཞུའི་ཚོགས་པར”བདམས་པ་རེད།
            གསར་འགོད་པར་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར། རིག་བརྟེན་ལོང་སྐྱོར་དང་བླངས་ཀྱི་ཞབས་འདེགས་ནུས་པ་ཆེ་རུ་གཏོང་ཆེད། བོད་ལྗོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་གིས་2016ལོ་ནས་བཟུང་ལོང་བའི་ལྟ་ཀློག་ཁང་ཞིག་བཙུགས་པ་རེད། ལོང་བའི་ལྟ་ཀློག་ཁང་བཙུགས་ཚུན་དུ་བོད་ལྗོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་གིས་ལོང་བའི་ཤེས་བྱ་འགྲན་བསྡུར་དང་། ལོང་བའི་ཚོར་ཀློག་འགྲན་བསྡུར་སོགས་སྣ་མང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བྱེད་སྒོ་ཐེངས་མང་སྤེལ་བར་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིགས་ཁག་དང་དེ་བཞིན་གྲོགས་པོ་ལོང་བ་ཚོའི་བསྔགས་བརྗོད་བཟང་པོ་ཐོབ་པ་རེད།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། སངས་སྐྱབས།