ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གཞུང་དོན་ཐིང་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གཞུང་དོན་ཐིང་གིས། 《གྲོང་གསེབ་བཅོས་སྐྱོང་ལ་ཤུགས་སྣོན་དང་ལེགས་སུ་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་མཛུབ་ཁྲིད་བསམ་འཆར》བཀྲམ་པ། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཅིན་ཀྲེང་ཨེན་དང་གྲོས་མོལ་གནང་བ། ཞི་ཅིན་ཕིང་ཅིན་ཀྲེང་ཨེན་གྱིས་བཤམས་པའི་དགའ་བསུ་ཞུ་བའི་གསོལ་སྟོན་ལ་ཕེབས་པ། ལི་ཁེ་ཆང་གིས་ཨོ་སི་ཁྲུ་རི་ཡའི་ཙུང་ལི་ཁུའུ་ཨར་ཚི་དང་གྲོས་མོལ་མཛད། པདྨ་ཚེ་བརྟན་དང་ཁོའི《ལག་དམར》ཅེས་པའི་གློག་བརྙན་དེ་རྒྱལ་ཡོངས་ནས་དངོས་སུ་བསྟན། འཛམ་གླིང་ཐོག་གི་ས་བབ་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་ཕུག་ལམ་རིང་ཤོས་སུ་རླངས་འཁོར་ཤར་གཏོང་ཐུབ་པ། སྐབས་གཉིས་པའི་རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་ལས་མཐོ་རིམ་གླེང་སྟེགས་ཀྱི་སྒྲོག་སྒོར་དབུ་ཚོགས་འཚོགས་པ་དང་། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་མ་ཟད་ཤིས་ཚིག་གནང་བ། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་དབྱི་ཊ་ལིའི་ཙུང་ལི་ཁུང་ཐེ་དང་མཇལ་འཛོམས་གནང་བ། “རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་སྐོར་གླེང་སྐབས་བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་ཀྱིས་ཅི་ཟེར་རམ། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་དགེ་འདུན་པ་བཅུ་གཉིས་ལ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དགེ་ལུགས་པའི་ཆེས་མཐོའི་མཚན་གནས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཐོབ།
ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ། > དམངས་སྲོལ། > ཁང་གཞིས།

རོང་བྲག་གི་བོད་ཁང་།

སྤེལ་དུས 2019-08-16 ཡོང་ཁུངས། མི་དམངས་དྲ་བ། རྩོམ་པ་པོ།
 
       སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་རོང་བྲག་རྫོང་གི་མཁར་རྙིང་ནི་གནའ་ནས་སྐད་གྲགས་ཆེ། རོང་བྲག་བརྒྱ་གཅིག་གྲོང་ཚོའི་བོད་ཁང་དུ་བསྐྱོད་དུས། གསར་འགོད་པས་ཡུལ་དེའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་སྡོད་ཁང་བསྐྲུན་པའི་ཤེས་རབ་ནི་ཐད་ཀར་གནའ་བོའི་མཁར་རྙིང་གི་བཟོ་བཀོད་ལས་བཙལ་ཡོད་པ་ཤེས།
རོང་བྲག་རྫོང་ནི་རི་མཐོའི་གྲོང་རོང་ས་ཁུལ་ལ་གཏོགས་ཤིང་། གནས་འདིར་མི་ཉུང་ཙམ་ཆུ་རགས་འགྲམ་ངོགས་སུ་གནས་སྡོད་བྱས་ཡོད་པ་ཕུད། མང་ཤོས་ནི་རི་ཁུལ་དུ་གནས་སྡོད་བྱས་ཡོད། སྡོད་ཁང་ནི་རི་ལ་བརྟེན་ནས་བསྐྲུན་ཞིང་གྲལ་འགྲིག་པོ་སྒྲིག་ཡོད་པས། མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་བོད་སྡེའི་རྣམ་པ་གྲུབ་འདུག
       རོང་བྲག་བོད་སྡེ་ལ་“བོད་ཁུལ་གྱི་བྱིས་སྒྲུང་གི་འཇིག་རྟེན་”དང་“མཛེས་མའི་ལུང་པ”སོགས་མཚན་སྙན་མང་པོ་ཡོད་ཅིང་། དེ་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བོད་ལུགས་ཐོག་ཁང་ཡོད། རྡོ་ལེབ་ཀྱིས་བཟོས་པའི་གནའ་མཁར་གྱིས་ལོ་ངོ་ཁྲི་ཕྲག་ལ་བརྟན་པས། སྡོད་དམངས་ཀྱི་ཁང་པའི་རྒྱུ་ཆ་གཙོ་བོའང་དེ་གྱུར་ཡོད། ཐོག་ཁང་ཕྱིའི་གྱང་ངོས་སུ་སྔར་བཞིན་གནའ་བོའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱིས་ཕྱུག་ཡོད་ཀྱང་། ཁང་པའི་ནང་དུ་ཁོད་ཡངས་ལ་གསལ་ཆ་ལྡན་པས་དྲོད་སྐྱིད་ཀྱིས་ཁེངས་འདུག  ཐོག་ཁང་རེའི་ནང་ཁྱིམ་ཚང་རེ་སྡོད་ཡོད་ཅིང་། སྤྱིར་བཏང་ཁ་ལྷོ་ལ་ཕྱོགས་པ་དང་། རྒྱབ་ཏུ་རི་དང་མདུན་དུ་ཆུ་ཡོད་ལ། སའི་ཟིན་ཚད་སྨི་གྲུ་བཞི་མ་150-200བར་དང་། མཐོ་ཚད་ལ་སྨི་15ཡས་མས་ཡོད། ཁང་པ་ཕལ་ཆེར་རྡོ་དང་ཤིང་ཆ་ལས་གྲུབ་པ་དང་། རྒྱ་རོང་སྡོད་ཁང་གི་གཞི་རྩའི་ཁྱད་ཆོས་ཉར་ཚགས་བྱས་འདུག
       རོང་བྲག་གི་སྡོད་དམངས་ཀྱི་ཁང་པ་ནི་སྤྱིར་བཏང་དུ་ཐོག་བརྩེགས་གསུམ་ནས་ལྔ་ཅན་ཡིན་ཞིང་། མཆོད་ཁང་གི་ཁང་སྟེང་དང་ཉི་འཁྱམས་ཀྱི་ཕྱོགས་བཞི་རུ་རྡོ་དཀར་པོ་བཙུགས་ནས་ཟླ་གམ་དབྱིབས་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད། ཁང་སྟེང་དུ་ད་དུང་དར་ལྕོག་འཛུགས་སའི་བུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཡང་བཟོས་ཡོད་ལ། ཉི་འཁྱམས་ཀྱི་གྱང་ངོས་སུ་བསང་ཕོར་བཞག་ཡོད།
       ཐོག་ཁང་གི་ཉིས་ཐོག་ནི་ཁང་པ་བཞི་བསྐོར་ཅན་ཡིན་པ་ཕུད། ཉིས་ཐོག་ཡན་ནི་སྣེ་གཉིས་སམ་Lཡི་གཟུགས་སུ་གྲུབ་ཅིང་། ཤིང་ཆ་དང་བད་ཀ་ལ་ཚོན་དམར་པོ་བྱུགས་ཡོད་པ་དང་། གྱང་ངོས་སུ་སའི་མདོག་གིས་རྨང་གཞི་བྱས་ཤིང་། ཐོག་བརྩེགས་གཉིས་པའི་ཡན་གྱི་གྱང་ངོས་ལ་ས་དཀར་རམ་གྱང་མདོག་སྣོལ་མར་བྱུགས་ཡོད། གྱང་ངོས་ཡོངས་ལ་མདོག་དཀར་པོ་བྱུགས་པའང་ཡོད། སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཁང་པས་མི་ལ་སྐྱིད་སྣང་དང་མཛེས་ཉམས་ལྡན་པ། བརྗིད་ཆགས་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་སྤྲོད་ཡོང་།