ཁྲུང་ཆིང་གྲོང་ཁྱེར་ཝན་ཀྲོའུ་ཁུལ་འབྲི་ཆུའི་ཟམ་ཆེན་གཉིས་པའི་སྟེང་བགྲོད་པའི་སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་ཞིག་འབྲི་ཆུའི་ནང་དུ་ལྷུང་བ། མཚོ་སྔོན་གོར་མོ་གྲོང་ཁྱེར་འབྲི་ཆུའི་ཆུ་འགོ་གྲོང་ཚོར་ཕར་རོགས་ཚུར་གཅེས་ཀྱིས་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་བ། དཔལ་དགེའི་ཆུ་བསྐྱིལ་མཚེའུའི་འཕྲིན་གསར། འབྲི་ཆུའི་འགག་འཁྱིལ་མཚེའུ་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་རྒྱུན་རྣམ་སླར་གསོ་བྱུང་བ་དང་རོགས་སྐྱོབ་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ། གནས་མཆོག་ལྷ་སར་མཐུན་སྒྲིལ་མེ་ཏོག་རབ་ཏུ་བཞད་། ཆོས་དབྱིངས་སྐྱིད་ཀྱིས་ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲན་སྡུར་ལས་ཨང་དང་པོ་བླངས། ཀྲུང་གོའི་མི་རིགས་སྐད་ཡིག་ཡིག་སྒྱུར་ཅུས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་རིག་ནུས་ཡིག་སྒྱུར་མཉེན་ཆས་ཁྱབ་སྤེལ་ཚོགས་འདུ་སྤོས་ལྡན་གྲོང་དུ་འཚོགས་པ། ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པའི་དགོངས་དོན་མཛུབ་ཁྲིད་དུ་བྱས་ཏེ། ཆོས་ལུགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་གཉིས་འཚམ་མཐུན་ཡོང་པ་བྱ་དགོས། ནུབ་བྱང་དགེ་འོས་སློབ་ཆེན་གྱིས་དགེ་འོས་སློབ་མ་བགྲང་ལས་འདས་པ་བསྐྱངས་པ། གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གཞུང་ལམ་ཐོག་རླངས་འཁོར་ཤར་གཏོང་ཐུབ་ཚད་སྤྱི་ལེ་ཁྲི་1.7ཟིན་པ།
ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ། > ཁྲིམས་ལུགས།
རང་ལྗོངས་ཀྱི་སྤྱི་པའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཞབས་ཞུ་ལྟེ་གནས་ཐོག་མའི་སྒོ་བྱང་བཀལ་བ།
ཉེ་ཆར། རང་ལྗོངས་ཀྱི་སྤྱི་པའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཞབས་ཞུ་ལྟེ་གནས་ཐོག་མ་དེ་ནག་ཆུ་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲིམས་འཛིན་ཅུས་སུ་དངོས་སུ་སྒོ་བྱང་བཀལ་བ་རེད།
ལྷ་སར“རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ལས་པ་དང་ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་པའི”ཆང་འབྲེལ་གྱོད་གཞི་9རྩད་ཆོད་པ།
​ གྱོད་འབྲེལ་མི་སྣའི་མིང་ཐོ་སྒྲིག་ཨུད་ལྟ་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ལ་བརྡ་ཁྱབ་བཏང་བ།
འདི་ལོའི་དགུན་དུས་བོད་ལ་ཡུལ་སྐོར་བྱེད་པའི་གཟིགས་སྐྱོང་སྲིད་ཇུས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ། རིམ་པ་A3ཡན་གྱི་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་ལ་རིན་མེད་ངང་ཡུལ་སྐོར་དུ་སྐྱོད་ཆོག་པ།
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཛིན་དཔྱད་སྡོམ་གྱི་དོ་དམ་སྲོལ་ཡིག ལེའུ་དང་བོ།
(2018ལོའི་ཟླ་7ཚེས་27ཉིན་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཚོཌ་འདུ་ཐེངས་ལྔ་པའི་ཐོག་གྲོས་འཆམ་བྱུང་བ)《བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཛིན་དཔྱད་སྡོམ་གྱི་དོ་དམ་སྲོལ་ཡིག》འདི་2018ལོའི་ཟླ་7ཚེས་27ཉིན་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ལྔ་པའི་ཐོག་གྲོས་འཆམ་བྱུང་དོན་བཞིན་ད་ལྟ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་རྒྱུ་དང་སྦྲགས།
འགྲིམ་འགྲུལ་སྒྲིག་སྲོལ་གསར་བ་ལས་སྐར་མ་འཐེན་སྟངས།
དང་པོ། འགྲིམ་འགྲུལ་སྒྲིག་སྲོལ་གསར་བ་ལས་སྐར1འཐེན་པའི་སྒྲིག་འགལ་བྱ་སྤྱོད།1 རླངས་འཁོར་གཏོང་བར་གཏན་འཁེལ་ལྟར་གློག་འོད་བེད་སྤྱོད་མི་བྱེད་པར་སྐར1འཐེན་པ།2 རླངས་འཁོར་གཏོང་བར་གཏན་འཁེལ་ལྟར་རླངས་འཁོར་གཞན
ཁ་ལོ་བའི་འཛིན་ཡིག་ལས་སྐར་མ་འཐེན་སྟེང་ཚད་གཞི་ཀུན་འདུས་ལས་སྐར6།
འགྲིམ་འགྲུལ་སྒྲིག་སྲོལ་གསར་བ་ལས་སྐར༦འཐེན་པའི་སྒྲིག་འགལ་བྱ་སྤྱོད། ༡ རླངས་འཁོར་བསྐོར་བར་བགྲོད་ལམ་འགྲིམ་འགྲུལ་བརྡ་གཏོང་གློག་སྒྲོན་གྱི་སྒྲིག་སྲོལ་བརྩི་སྲུང་མ་བྱས་པར་སྐར་༦འཐེན་པ།
ཁ་ལོ་བའི་འཛིན་ཡིག་ལས་སྐར་མ་འཐེན་སྟེང་ཚད་གཞི་ཀུན་འདུས་ལས་སྐར12།
ཁྲིམས་འགལ་བྱ་སྤྱོད 1སློབ་འཁོར་རྟགས་བྱང་རྫུན་བཟོ་དང་སྒྱུར་བཟོ་བྱས་དེ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པར་སྐར་༡༢འཐེན་པ། 2སློབ་འཁོར་མིའི་ཤོང་ཚད་བརྒྱ་ཆའི་༢༠ལས་བརྒལ་བར་སྐར་༡༢་འཐེན་པ།
ངེད་ཚང་གི་ཚོང་ཁང་འདི་སུ་ལ་དབང་བ་ཡིན།
ང་ས་ཆ་གཞན་ཞིག་ལ་ཞོར་ལས་སུ་སོང་ནས་མིང་ལ་མཁའ་རྩེ་ཟེར་བའི་སྐྱེས་པ་ཞིག་ངོ་ཤེས་ལ། རྗེས་སུ་ངེད་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་བརྩེ་དུངས་ཟབ་མོ་ཆགས་པར་མ་ཟད། ཉིས་སྟོང་དྲུག་ལོའི་ཟླ་གསུམ་པ་ནས་མཉམ་གཅིག་ཏུ་བསྡད་དེ་འཚོ་བ་རོལ
ཨ་རིར་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་མཉམ་འཇོག་བྱེད་དགོས།
ཕྱི་འབྲེལ་པུའི་ཁེ་སྐྱོང་སིས་དྲན་སྐུལ་གལ་ཆེན་བསྒྲགས་དོན། ད་ལོ་ནས་བཟུང་ཨ་རིར་བཅའ་སྡོད་ཀྲུང་གོའི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་ཁང་ལ་ཀྲུང་གོའི་སྤྱི་དམངས་ཨ་རིར་འབྱོར་བ་དག་གི་གོང་ཞུ་འབྱོར་བ་ལྟར་ན།
བུ་སྐལ་གྱིས་ཕ་གཡར་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པའི་འཚོ་བའི་རོགས་དངུལ་སྟེར་དགོས་སམ།
མཚོ་མོ་དང་མོའི་ཁྱོ་ག་གཉིས་གཉེན་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་ལོ་བཅུ་འགོར་མོད་བྱིས་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད། གྱ་བདུན་ལོའི་ཟླ་བཅུ་བར། མཚོ་མོས་རང་གི་ལོ་གཅིག་ལ་སོན་མ་ཐག་པའི་ཚ་མོ་ཀླུ་ཐར་འཚོ་བུ་སྐལ་དུ་བླངས་ཏེ་དགའ་སྤྲོ་ཡི་འཚོ་བས་ཉི་མ་རེ་རེ་ཕར
སློབ་མར་སློབ་གྲྭའི་ནང་དུ་གཅར་རྡུང་ཐེབས་ན་སློབ་གྲྭས་འགན་འཁུར་དགོས་སམ།
སློབ་གྲྭ་ག་གེ་མོ་ཞིག་གི་ལོ15ཅན་གྱི་སློབ་མ་དོན་གྲུབ2017ལོའི་ཟླ12པའི་ཚེས9ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོའི་སློབ་ཐུན་གཉིས་པ་གྲོལ་རྗེས་རྩལ་སྦྱོང་ར་བར་རྩལ་སྦྱོང་སློབ་ཁྲིད་ལ
སྤྱི་དམངས་ཀྱི་འདྲ་པར་སྨན་ཁང་གི་སྐད་འཕྲིན་གྱི་མགོ་པར་དུ་བཞག་པ།
རང་རྒྱལ་སྤྱི་དམངས་ཀྱིས་འདྲ་པར་ཁེ་དབང་ལོངས་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག་པས།མི་རང་ཉིད་འཐད་པ་བྱུང་ན་མ་གཏོགས།ཁེ་སྤོགས་ལེན་རྒྱུ་དམིགས་ཡུལ་དུ་བཟུང་ནས་སྤྱི་དམངས་ཀྱི་འདྲ་པར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག སྤྱི་དམངས་ཀྱིས་ད་རུང་མཚན་སྙན
ཁྲིམས་བཀོད་ལོ་ཚོད་ལ་མ་སླེབས་པར་གཉེན་སྒྲིག་བྱས་ན་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱིས་སྲུང་སྐྱོབ་ཐོབ་བམ།
ཀླུ་མོ་མཚོ་ནི་ཞིང་ལས་གཉེར་བཞིན་པའི་སྐྱེས་མ་དཀྱུས་མི་ཞིག་ཡིན་ལ། ཉིས་སྟོང་བཞི་ལོར་ཁྱིམ་མི་རྣམས་ཀྱི་མཚམས་སྦྱོར་བརྒྱུད་དེ། ཁོ་མོ་དང་ཁྱིམ་མཚེས་ཚང་གི
ཁྱོ་གས་གཉེན་སྒྲིག་ཡི་གེ་འདི་ལྟར་མེར་བསྲེགས་ན་ཆོག་གམ།
ང་རང་ནི་གཡུ་དཀར་སྡེ་བའི་བུད་མེད་ཅིག་ཡིན་ལ། ཉིན་འགའི་སྔོན་ལ་ང་དང་ཁྱོ་ག་གཉིས་བཟའ་འཁོན་བྱུང་། ཁྱོ་གས་སྤོ་ཐོག་ནས་ངེད་གཉིས་ཀྱི་གཉེན་སྒྲིག་ཡི་གེ་མེར་བསྲེགས་པ་མ་ཟད།ང་དང་བཟའ་འཐོར་བྱེད་རྒྱུའི་སེམས་ཐག་བཅད་པས་བྱིས
དྲ་ཐོག་ནས་ལས་མི་བསྡུ་བའི་གཡོ་སྒྱུ་ཆེན་པོ་བཞི་ལ་གཡོལ་དགོས།
དྲ་ཐོག་ནས་ལས་མི་བསྡུ་བ་དེས་མི་བཀོལ་སྡེ་ཁག་དང་ལས་ཀ་འཚོལ་མཁན་རྣམས་ལ་སྟབས་བདེ་མང་པོ་བཟོས་ཡོད། ལོ་རེའི་སྐབས་འདི་ནི།དབྱར་གནང་གི་མཇུག་རྫོགས་ཏེ་ལས་ཀ་འཚོལ་མཁན་ཧ་ཅང་མང་བའི་དུས་ཡིན་པས།ལས་ཀ
ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱིས་རང་འདོད་ལྟར་སྡོད་ཁང་ནང་དུ་ཟ་ཁང་ཕྱེ་ན་ཆོག་གམ།
ཉེ་ཆར།ངེད་ཚང་གི་ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱིས་ཁེར་ཐོག་གི་ཁང་པའི་ནང་ཟ་ཁང་ཕྱེ་བས། སྣུམ་དང་དུ་བ་མང་པོ་བྱུང་སྟེ།གཞིས་ཁུལ་ཡོངས་ལ་གནོད་པ་ཐེབས། འདིར་འདྲི