ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ། > མདུན་ཤོག > པར་མཛོད་དགའ་འཁྱིལ།
པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏེ་ནི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གི་བོད་ཆུ་ཡོས་ལོའི་ལོ་གསར་གྱི་ཤིས་ཚིག
མཛའ་བརྩེ་ལྡན་པའི་གྲོགས་པོ་རྣམ་པ་ཚོ། ལོ་ཟླའི་ཟོ་ཆུན་ལན་གཅིག་འཁོར་ནས། གནམ་ལོའི་རང་ཞལ་གསར་དུ་ངོམས་པའི་དུས་འདིར། ངས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་དུ་བཞུགས་པའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ལ་བོད་ཆུ་ཡོས་ལོའི་ལོ་གསར་གྱི་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།
ལོ་གསར་རིང་གཞི་རིམ་དུ་སྐྱོད་པ།4
ཁ་ཟས་བཟོ་བོའི་རྣམ་པ།
ལོ་གསར་རིང་གཞི་རིམ་དུ་སྐྱོད་པ།5
ལོ་གསར་རིང་གཞི་རིམ་དུ་སྐྱོད་པ།3
ལོ་སར་རིང་གཞི་རིམ་དུ་སྐྱོད་པ།1
བོད་ལུགས་ལོ་གསར་སྐོར་གྱི་རྒྱུན་ཤེས།3
ལོ་སར་རིང་གཞི་རིམ་དུ་བསྐྱོད་པ།2
བོད་ལུགས་ལོ་གསར་སྐོར་གྱི་རྒྱུན་ཤེས།1
བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ལོ་བཅུ་པོ་འདི།8
བོད་ལུགས་ལོ་གསར་སྐོར་གྱི་རྒྱུན་ཤེས། 2
དཔྱིད་མགོའི་རྫོང་རྒྱབ་ཀླུ་ཁང་།
མཐོ་སྒང་གི་གཞོན་ནུ།
མཐོ་སྒང་གི་གཞོན་ནུ།2
བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ལོ་བཅུ་པོ་འདི།1
ང་ཡི་བོད་སྐྱོར་གཏམ་རྒྱུད།
བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ལོ་བཅུ་པོ་འདི།7
སྤྲིན་གསེབ་ཀྱི་ཆབ་མདོ།
མཐོ་སྒང་གི་གཞོན་ནུ།3
སྤྲིན་གསེབ་ཀྱི་ཉིང་ཁྲི།