ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གཞུང་དོན་ཐིང་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གཞུང་དོན་ཐིང་གིས། 《གྲོང་གསེབ་བཅོས་སྐྱོང་ལ་ཤུགས་སྣོན་དང་ལེགས་སུ་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་མཛུབ་ཁྲིད་བསམ་འཆར》བཀྲམ་པ། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཅིན་ཀྲེང་ཨེན་དང་གྲོས་མོལ་གནང་བ། ཞི་ཅིན་ཕིང་ཅིན་ཀྲེང་ཨེན་གྱིས་བཤམས་པའི་དགའ་བསུ་ཞུ་བའི་གསོལ་སྟོན་ལ་ཕེབས་པ། ལི་ཁེ་ཆང་གིས་ཨོ་སི་ཁྲུ་རི་ཡའི་ཙུང་ལི་ཁུའུ་ཨར་ཚི་དང་གྲོས་མོལ་མཛད། པདྨ་ཚེ་བརྟན་དང་ཁོའི《ལག་དམར》ཅེས་པའི་གློག་བརྙན་དེ་རྒྱལ་ཡོངས་ནས་དངོས་སུ་བསྟན། འཛམ་གླིང་ཐོག་གི་ས་བབ་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་ཕུག་ལམ་རིང་ཤོས་སུ་རླངས་འཁོར་ཤར་གཏོང་ཐུབ་པ། སྐབས་གཉིས་པའི་རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་ལས་མཐོ་རིམ་གླེང་སྟེགས་ཀྱི་སྒྲོག་སྒོར་དབུ་ཚོགས་འཚོགས་པ་དང་། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་མ་ཟད་ཤིས་ཚིག་གནང་བ། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་དབྱི་ཊ་ལིའི་ཙུང་ལི་ཁུང་ཐེ་དང་མཇལ་འཛོམས་གནང་བ། “རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་སྐོར་གླེང་སྐབས་བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་ཀྱིས་ཅི་ཟེར་རམ། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་དགེ་འདུན་པ་བཅུ་གཉིས་ལ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དགེ་ལུགས་པའི་ཆེས་མཐོའི་མཚན་གནས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཐོབ།
ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ། > ཆོས་ལུགས། > དགོན་སྡེ།

རྟ་རྣ་དགོན་པ།

སྤེལ་དུས 2019-10-30 ཡོང་ཁུངས། ཡོངས་འཛིན། རྩོམ་པ་པོ།
1 ​ངོ་སྤྲོད།
              རྟ་རྣ་སེང་གེ་གནམ་རྫོང་ངམ་རྟ་རྣ་དགོན་པ་ནི་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རྫོང་ཁོངས་སུ་མངའ་བའི་ཆོས་སྡེ་རྙིང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། རྫོང་དེའི་ལྕི་ཆུ་ཡུལ་ཚོའི་ནུབ་ཕྱོགས་དང་། ཀ་གཞུང་ཡུལ་ཚོའི་ཤར་ཕྱོགས། ལྕི་ཉིན་སྲིབ་ཡུལ་ཚོ་གསུམ་གྱི་འདྲེས་མཚམས་སུ་རྟ་མཆོག་གི་རྣའི་དབྱིབས་ཅན་གྱི་བྲག་རི་ཞིག་ཡོད་པས་ན་རྟ་རྣ་རི་ཞེས་འབོད་པ་དང་། རྟ་རྣ་དགོན་པ་རི་དེའི་སྐེད་པར་ཆགས་འདུག་པས་རྟ་རྣ་དགོན་ཞེས་པའི་མིང་རྒྱུན་འབྱམས་སུ་སོང་ལ། རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་པའི་རྟ་རྣ་དགོན་དང་ཁྱད་པར་འབྱེད་ཆེད་བྱང་གི་རྟ་རྣ་ཞེས་ཀྱང་འབོད། ཡང་ཁ་ཅིག་གིས་དགོན་སྡེ་དེར་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་དང་གླིང་གི་དཔའ་རྟུལ་སུམ་ཅུ་སོགས་ཀྱི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་དང་རྟེན་རྫས་མང་པོ་ཡོད་པས་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་དགོན་པ་ཞེས་འབོད། 
2 སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན།
              རྟ་རྣ་དགོན་ནི་ཐོག་མ་བོན་པའི་དགོན་སྡེ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། རྗེས་སུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བཀའ་བརྒྱུད་ཆུང་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ཏེ་ཡེལ་བ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་དགོན་ལག་ཏུ་བསྒྱུར། བོད་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ལྕགས་ཡོས་ལོ་སྟེ་སྤྱི་ལོ1171ལ་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་ཐུགས་སྲས་ཡེལ་བ་གྲུབ་ཐོབ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་བརྩེགས་པས་ཆབ་མདོ་རུ་ཡེལ་ཕུག་དགོན་པ་བཏབ་ནས་ཡེལ་བ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་སྤེལ་བ་རེད། སྤྱི་ལོ1188ལ་ཡེ་ཤེས་བརྩེགས་པ་རྟ་རྣ་དགོན་དུ་བྱོན་ནས་ཡེལ་བ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་རུ་བསྒྱུར་བ་དང་། བཤད་སྒྲོས་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་བརྩེགས་པས་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་དང་ཁོང་གི་དཔའ་རྟུལ་སུམ་ཅུས་ཕྱོགས་བཞིའི་དགྲ་ཀུན་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་བརླགས་ཏེ་ཁམས་གསུམ་བདེ་ལ་བཀོད་པའི་མཛད་འཕྲིན་རླབས་པོ་ཆེ་དེ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཆེད་དུ་གསར་བཞེངས་མཛད་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་བར་མ་ཟད། གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་ཡང་ཡེལ་བའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་མཁན་ཡིན་པར་བཤད་ཅིང་། དགོན་སྡེ་དེ་རུ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་དང་ཁོང་གི་དཔའ་རྟུལ་སུམ་ཅུའི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་དང་། གླིང་དཔའ་རྟུལ་རྣམས་ཀྱི་ཁྲབ་ཀྱི་མེ་ལོང་། གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་ཁྲབ་མིག་བཅུ་གསུམ། འདན་མའི་རྨོག  གེ་སར་གྱི་ཕུབ་མོ་སྦ་དམར་ལེབ། གླིང་གེ་སར་གྱི་གནས་རྟེན་བཅུ་དྲུག་གི་གསེར་ཆོས་གླེགས་ཤིང་། འཕགས་པ་བརྒྱད་སྟོང་བ་གསེར་བྲིས་མ་དང་དངུལ་བྲིས་མ་སོགས་རྟེན་འགངས་ཆེན་རིན་ཐང་གཞལ་ཡས་པ་གང་མང་བཞུགས་འདུག
3 གླིང་གི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན།
              དགོན་པའི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་རི་སྐེད་དུ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་དང་གླིང་གི་དཔའ་རྟུལ་སུམ་ཅུའི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་བརྗིད་ཉམས་ལྡན་པའི་ངང་བཞུགས་འདུག་ལ། སྐུ་གདུང་དེ་དག་ལ་བོད་སིལ་བུའི་དུས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ་དང་། རྡོ་དང་འཇིམ་པ་ལས་བརྩིགས་ཡོད་པ་རེད། ཀྲུང་གོ་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་སློབ་གླིང་གིས་བརྟག་དཔྱད་ཚད་ལེན་བྱས་པ་ལྟར་ན་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་འདི་དག་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་རྟེན་རྫས་ནི་སྤྱི་ལོ1115ལོར་བཞེངས་བ་ཡིན་ཞིང་། ལོ་ཚིགས་དེ་ནི་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་དུས་སྐབས་དང་ཕལ་ཆེར་དུས་མཉམ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ལོ་ཟླ་རིང་པོ་འགོར་ཞིང་ཞིག་གསོ་ལེགས་པོ་བྱེད་མ་ཐུབ་པའི་དབང་གིས་དགོན་སྡེ་ནང་གི་རིག་དངོས་དང་གནའ་ཤུལ་མང་པོ་ཞིག་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཚད་མི་འདྲ་བ་ཐེབས་འདུག
4 ཤུལ་བཞག་རིག་གནས།
              བྱིན་རླབས་ཀྱིས་ཕྱུག་པའི་རྟེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཡོད་པའི་ཁར། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་བ་རིང་ཞིང་བཟོ་དབྱིབས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དགོན་སྡེ་འདི་ལས་བོད་ཀྱི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་བཟོ་རྩལ་མངོན་ཐུབ་པར་མ་ཟད། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་གྲུབ་མཐའི་བྱུང་འཕེལ་དང་། དེ་མིན་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྐྱེ་རབས་འབྱུང་ཁུངས་དང་མཛད་རྗེས་རླབས་ཆེན་སོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་རིག་གནས་ཀྱི་བང་མཛོད་ཅིག་དང་གཉིས་སུ་མ་མཆིས་སོ། །