ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གཞུང་དོན་ཐིང་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གཞུང་དོན་ཐིང་གིས། 《གྲོང་གསེབ་བཅོས་སྐྱོང་ལ་ཤུགས་སྣོན་དང་ལེགས་སུ་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་མཛུབ་ཁྲིད་བསམ་འཆར》བཀྲམ་པ། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཅིན་ཀྲེང་ཨེན་དང་གྲོས་མོལ་གནང་བ། ཞི་ཅིན་ཕིང་ཅིན་ཀྲེང་ཨེན་གྱིས་བཤམས་པའི་དགའ་བསུ་ཞུ་བའི་གསོལ་སྟོན་ལ་ཕེབས་པ། ལི་ཁེ་ཆང་གིས་ཨོ་སི་ཁྲུ་རི་ཡའི་ཙུང་ལི་ཁུའུ་ཨར་ཚི་དང་གྲོས་མོལ་མཛད། པདྨ་ཚེ་བརྟན་དང་ཁོའི《ལག་དམར》ཅེས་པའི་གློག་བརྙན་དེ་རྒྱལ་ཡོངས་ནས་དངོས་སུ་བསྟན། འཛམ་གླིང་ཐོག་གི་ས་བབ་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་ཕུག་ལམ་རིང་ཤོས་སུ་རླངས་འཁོར་ཤར་གཏོང་ཐུབ་པ། སྐབས་གཉིས་པའི་རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་ལས་མཐོ་རིམ་གླེང་སྟེགས་ཀྱི་སྒྲོག་སྒོར་དབུ་ཚོགས་འཚོགས་པ་དང་། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་མ་ཟད་ཤིས་ཚིག་གནང་བ། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་དབྱི་ཊ་ལིའི་ཙུང་ལི་ཁུང་ཐེ་དང་མཇལ་འཛོམས་གནང་བ། “རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་སྐོར་གླེང་སྐབས་བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་ཀྱིས་ཅི་ཟེར་རམ། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་དགེ་འདུན་པ་བཅུ་གཉིས་ལ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དགེ་ལུགས་པའི་ཆེས་མཐོའི་མཚན་གནས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཐོབ།
ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ། > མདུན་ཤོག > པར་རིས་གསར་འགྱུར།

ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་འགོར། རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པའི་ཉམས་འགྱུར། འགྱུར་བ་མེད་པའི་བརྩེ་སེམས།

སྤེལ་དུས 2019-08-23 ཡོང་ཁུངས། ཀྲུང་དབྱང་རླུང་འཕྲིན་བརྙན་འཕྲིན་སྤྱི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས། རྩོམ་པ་པོ།

        ཉིན་ཤས་རིང་། སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་ངལ་རྩོལ་དུ་ཞུགས་པའི་འདྲ་པར་ཞིག་ལ་དྲ་གྲོགས་མང་པོས་བསྔགས་བརྗོད་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཡོད།
        ཟླ8ཚེས21ཉིན་ཀན་སུའུ་རུ་རྟོག་ཞིབ་གནང་བཞིན་པའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་ཀུའུ་ལང་རྫོང་པ་པུའུ་ཧྲ་ནགས་རར་ཕེབས་ཏེ། བྱ་བར་རྟོག་ཞིབ་གནང་ཞོར་ཁོང་གིས་ཡུར་གཤོལ་ཞིག་ཐོགས་ནས་བྱེ་བཅོས་ངལ་རྩོལ་དུ་ཞུགས། འགྲམ་གྱི་གྲོང་མིས“སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅིའི་ལུས་ཤུགས་བཟང་བ་ལ། ”ཞེས་བསྔགས་པས།  སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅིས“ལུས་ཤུགས་དེ་ཙམ་ཡོད་དགོས།”ཞེས་ལན་བཏབ།
        བྱང་ཆ་ལྡན་པའི་འགུལ་སྟངས་དང་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་ལས་དྲ་གྲོགས་མང་པོ་ཞིག་གིས་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་ངལ་རྩོལ་དུ་ཞུགས་པའི་གསོན་ཉམས་དོད་པའི་རྣམ་པ་འཆར།

        འདི་ནི1995ལོར་ཧྥུའུ་ཅན་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་། ཧྥུའུ་ཀྲོའུ་གྲོང་ཨུད་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་འཁུར་དུས་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་མིན་ཧོ་གཙང་པོའི་སྨད་རྒྱུད་ཀྱི་ཆུ་རགས་ཇེ་བརྟན་དུ་གཏོང་བའི་ལས་གྲྭར་ཞུགས་པའི་ངལ་རྩོལ་འདྲ་པར་ཡིན། ཁོང་གིས་ལག་པ་གཉིས་ཀྱིས་ལྕགས་ཁེམ་བཟུང་ནས་མི་དམངས་སྣེ་ཁྲིད་དེ་ས་བརྐོ་རྡོ་སློག་གི་ཡུལ་དངོས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གྱི་རྣམ་པས་ཁེངས།

        འདི་ནི1989ལོར་ཞི་ཅིན་ཕིང་ཧྥུའུ་ཅན་ཉིང་ཏེ་ས་ཁུལ་ཏང་ཨུད་ཧྲུའུ་ཅི་ཡིན་དུས་ས་ཁུལ་ཐད་གཏོགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་ཆིག་སྟོང་ལྷག་སྣེ་ཁྲིད་དེ་ཆུ་རྐ་ཞིག་གསོའི་ངལ་རྩོལ་དུ་ཞུགས་པའི་འདྲ་པར་ཡིན།

        མི་དམངས་ཀྱིས་མཛེས་སྡུག་གི་འཚོ་བར་ཡིད་སྨོན་བྱེད་པ་ནི་ང་ཚོའི་དམིགས་འབེན་ཡིན། ཞི་ཅིན་ཕིང་བསམས་པར། གུང་ཁྲན་ཏང་ནི་མི་དམངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་མཁན་དང་མི་སེར་གྱི་ཆེད་དུ་བྱ་བ་སྒྲུབ་མཁན་ཡིན་པས་མི་སེར་གྱི་འཚོ་བ་དེ་བས་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་གཏོང་རྒྱུ་ནི་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་བྱ་གཞག་ཉག་གཅིག་ཡིན།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། རྡོ་རྗེ།