ཁྲུང་ཆིང་གྲོང་ཁྱེར་ཝན་ཀྲོའུ་ཁུལ་འབྲི་ཆུའི་ཟམ་ཆེན་གཉིས་པའི་སྟེང་བགྲོད་པའི་སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་ཞིག་འབྲི་ཆུའི་ནང་དུ་ལྷུང་བ། མཚོ་སྔོན་གོར་མོ་གྲོང་ཁྱེར་འབྲི་ཆུའི་ཆུ་འགོ་གྲོང་ཚོར་ཕར་རོགས་ཚུར་གཅེས་ཀྱིས་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་བ། དཔལ་དགེའི་ཆུ་བསྐྱིལ་མཚེའུའི་འཕྲིན་གསར། འབྲི་ཆུའི་འགག་འཁྱིལ་མཚེའུ་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་རྒྱུན་རྣམ་སླར་གསོ་བྱུང་བ་དང་རོགས་སྐྱོབ་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ། གནས་མཆོག་ལྷ་སར་མཐུན་སྒྲིལ་མེ་ཏོག་རབ་ཏུ་བཞད་། ཆོས་དབྱིངས་སྐྱིད་ཀྱིས་ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲན་སྡུར་ལས་ཨང་དང་པོ་བླངས། ཀྲུང་གོའི་མི་རིགས་སྐད་ཡིག་ཡིག་སྒྱུར་ཅུས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་རིག་ནུས་ཡིག་སྒྱུར་མཉེན་ཆས་ཁྱབ་སྤེལ་ཚོགས་འདུ་སྤོས་ལྡན་གྲོང་དུ་འཚོགས་པ། ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པའི་དགོངས་དོན་མཛུབ་ཁྲིད་དུ་བྱས་ཏེ། ཆོས་ལུགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་གཉིས་འཚམ་མཐུན་ཡོང་པ་བྱ་དགོས། ནུབ་བྱང་དགེ་འོས་སློབ་ཆེན་གྱིས་དགེ་འོས་སློབ་མ་བགྲང་ལས་འདས་པ་བསྐྱངས་པ། གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གཞུང་ལམ་ཐོག་རླངས་འཁོར་ཤར་གཏོང་ཐུབ་ཚད་སྤྱི་ལེ་ཁྲི་1.7ཟིན་པ།
ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ། > མི་སྣ། > གསར་ཤོས།
སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཆེས་མཐོའི་དགེ་རྒན་ཧོར་ཁོག་ཟླ་བ་བཟང་པོ།
དེ་ཡང་དགེ་རྒན་ཧོར་ཁོག་ཟླ་བ་བཟང་པོ་ནི། ཕྱི་ལོ་༡༩༦༧ལ་ཁམས་དཀར་མཛེས་རྫོང་ཏྲེ་ཤོད་ཧོར་ཁོག་ས་ཡི་ལྟེ་གནས་སུ་ཡར་ལོགས་ཚང་གི་ཁྱིམ་རྒྱུད་དུ། ཡབ་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་དང་ཡུམ་བློ་དགའ་སྒྲོལ་མ་ཟེར་བ་གཉིས་ཀྱི་བུ་རུ་སྐྱེས།
སྒྲུང་པ་གྲགས་ཅན་གུ་རུ་རྒྱལ་མཚན།
དེ་ཡང་སྒྲུང་པ་གྲགས་ཅན་གུ་རུ་རྒྱལ་མཚན་ནི1967ལོའི་ཟླ12པའི་གྲང་ངར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་དགོང་མོ་ཞིག་ལ་མགོ་ལོག་ཁུལ་སྒ་སྡེ་རྫོང་གི་ཁྱིམ་ཚང་ཕལ་བ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས།
དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན།
དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་བཟོ་རིག་གི་གཞུང་དང་ལག་ལེན་བཅས་ལ་མཁྱེན་དཔྱོད་ཀྱིས་རྟོགས་པའི་མངའ་བརྙེས་ཤིང་ཟོལ་མེད་ཀྱི་ལྷག་བས
ཀརྨ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།
གངས་ལྗོངས་བཙུན་པའི་གཟི་དཔལ།
རྒྱལ་དབང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།
སྒྲུང་པ་གྲགས་ཅན་གུ་རུ་རྒྱལ་མཚན།
ཤར་ཡུལ་ཕུན་ཙོགས་ཚེ་རིང་།
ཤར་ཡུལ་ཕུན་ཙོགས་ཚེ་རིང་།
སློབ་དཔོན་དཔའ་བོའི་མཛད་རྣམ་རགས་བསྡུས།
སློབ་དཔོན་དཔའ་བོའི་མཛད་རྣམ་རགས་བསྡུས།
སྨན་པ་ཁྱུང་པོ་དྲུང་མུ་ཟུར་ཨུན།
སྨན་པ་ཁྱུང་པོ་དྲུང་མུ་ཟུར་ཨུན།
ལྷག་པ་ཕུན་ཚོགས།
ཡབ་རྗེ་བླ་མ་ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་མཆོག་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་ཞེས་བྱ་བ།
ཡབ་རྗེ་བླ་མ་ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་མཆོག་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་ཞེས་བྱ་བ།
འཇུ་སྐལ་བཟང་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ།
འཇུ་སྐལ་བཟང་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ།
རྗེ་ཤར་གདོང་བློ་བཟང་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
རྗེ་ཤར་གདོང་བློ་བཟང་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
ཁྲོ་རུ་མཁན་ཆེན་ཚེ་རྣམ་རིན་པོ་ཆེ།
ཁྲོ་རུ་མཁན་ཆེན་ཚེ་རྣམ་རིན་པོ་ཆེ།
ལོ་ཙཱ་བ་ཕུན་ནོར་ལགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།
སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་བོད་ཀྱི་སློབ་གསོ་བ་རྒྱ་ཡེ་བཀྲ་བྷོ།
རྒན་བློ་བཟང་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།
སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཆབ་སྤེལ་ཚེ་བརྟན་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།
སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཆབ་སྤེལ་ཚེ་བརྟན་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།
དཔལ་བསྡུས །
སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭའི་མཐོ་རིམ་འཆད་ཁྲིད་དགེ་རྒན་དཔལ་བསྡུས་ལགས་ནི༡༩༦༦ལོར་ཁམས་སྡེ་དགེ་ཡིད་ལྷུང་དུང་འབྲུག་སྡེ་བ་རུ་སྐྱེས་ཤིང་འཚར་ལོངས་བྱུང་།